Connecting International Finns and Finnish Internationals

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on International Club ESN INTO Tampere ry. Yhdistyksen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä ESN INTO. ESN INTO toimii kattojärjestön Erasmus Student Network Finland ry:n jäsenenä ja sen ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, elleivät ne ole ristiriidassa Suomen lain tai näiden sääntöjen kanssa. 

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

3 § Yhdistyksen työkieli on englanti. 

4 § Yhdistys jatkaa 06.03.2007 perustetun kerhon INTO, sittemmin ESN INTO toimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Tampereen yliopiston kansainvälisiä ja suomalaisia tekniikan ja arkkitehtuurin opiskelijoita, parantaa edellä mainittujen kansainvälisten opiskelijoiden integraatiota Suomessa, toimia kotikansainvälistymisen edistämiseksi, sekä kehittää ja ylläpitää englanninkielistä teekkarikulttuuria.

5 § Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi yhdistys voi esimerkiksi:

 • tehdä yhteistyötä kiltojen, ylioppilaskunnan, Tampereen yliopiston opintopalveluiden, muiden Suomen korkeakoulujen, voittoa tavoittelemattomien yhdistysten, Erasmus Student Networkin (ESN) jäsenten ja Suomen yritys- ja liiketoiminnan kanssa;
 • järjestää opiskeluun ja työelämään liittyviä sekä virkistys- ja opintomatkoja, kokouksia, seminaareja, tapaamisia, ryhmäkeskusteluja ja muita tapahtumia;
 • ilmoittaa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista Tampereen yliopiston opiskelijoille; ja 
 • julkaista lehteä.

6 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä, huvitilaisuuksia, muita tapahtumia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla, harjoittaa toimintaan liittyvää julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.  

II Jäsenet ja maksut

7 § Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatus- sekä kunniajäsenet. 

8 § Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopistossa tekniikan tai arkkitehtuurin alalla  tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta, hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, sekä maksaa yhdistyksen liittymismaksun ja jäsenmaksun. Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen yleiskokous.

9 § Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen kannatusjäsenmaksun.

10 § Yhdistyksen hallitus hyväksyy sekä varsinaiset että kannatusjäsenet.  

11 § Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yleiskokous kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä. 

12 § Kunniajäsenten ehdottaminen tapahtuu yhdistyksen hallituksen tai vähintään 15 yhdistyksen varsinaisen jäsenen johdosta.

13 § Mikäli yhdistyksen jäsen eroaa tai luopuu jäsenyydestään, hänen on maksettava velkansa yhdistykselle ja palautettavaa hallussaan oleva yhdistyksen omaisuus. Mikäli jäsen itse eroaa, jäsenmaksua ei voi periä takaisin.

14 § Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä jättämällä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus tiedostaa eroamisen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Henkilö voi ilmoittaa eronsa myös yleiskokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.

15 § Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun yhdistykselle jokaisena lukuvuotena (1.6.-31.5.). Jäsenmaksun suuruudesta päätetään joka vuosi yhdistyksen kevään yleiskokouksessa.

16 § Yhdistyksen kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan kannatusjäsenmaksun yhdistykselle jokaisena kalenterivuotena. Kannatusjäsenmaksu päätetään joka vuosi kevään yleiskokouksessa.

17 § Yhdistyksen kunniajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

18 § Jos yhdistyksen varsinainen jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua syyskuun loppuun mennessä, voidaan jäsen erottaa.

19 § Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen mikäli:

 • hän ei ole täyttänyt velvoitteitaan, joihin hän on lupautunut yhdistykseen liittyessään;
 • hän ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, jotka mainitaan laissa tai yhdistyksen säännöissä.

20 § Yhdistyksen yleiskokous voi erottaa jäsenen, mikäli hän on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä joko ulkoisesti tai sisäisesti. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

21§ Hallitus voi kieltää jäsentä osallistumasta yhdistyksen tapahtumiin, mikäli kyseinen henkilö on vahingoittanut yhdistystä käytöksellään tai teoillaan ja siten tehneet yhdistyksen toiminnasta vaikeampaa tai yhdistyksen edustajana hän on vahingoittanut yhdistyksen mainetta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

22 § Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

III Yleiskokoukset

23 § Yhdistyksen kokouksia kutsutaan yleiskokouksiksi. Niitä ovat kevätyleiskokous, syysyleiskokous ja ylimääräiset yleiskokoukset. Yhdistyksen yleiskokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

24 § Kevätyleiskokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja koskien yhdistyksen seuraavaa toimikautta on siinä ainakin:

 • valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet; 
 • valittava kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä;
 • päätettävä vuotuisen jäsenmaksun, liittymismaksun sekä yhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruudesta; sekä 
 • käsiteltävä talousarvio ja toimintasuunnitelma.

25 § Syysyleiskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja koskien yhdistyksen edellistä toimikautta on siinä ainakin: 

 • käsiteltävä toimintakertomus;
 • käsiteltävä tilikertomus ja tilinpäätös;
 • kuultava toiminnantarkastajien lausunto; sekä 
 • päätettävä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

26 § Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yleiskokoukseen, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Näistä kahdessa viimeiseksi mainitussa tapauksessa yleiskokous tulee järjestää kymmenen arkipäivän kuluessa kirjallisen vaatimuksen saapumisesta hallitukselle.

27 § Yhdistyksen yleiskokouksista tulee ilmoittaa yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja jäsenistön sähköpostilistalla vähintään viisi (5) arkipäivää ennen yleiskokousta. Esityslista täytyy liittää kokouskutsuun. 

28 § Yleiskokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

29 § Yhdistyksen yleiskokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on vain läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

30 § Yhdistyksen yleiskokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

IV Päätöksenteko ja vaalit

31 § Ellei säännöissä toisin mainita, päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

32 § Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

33 § Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

34 § Milloin vaalissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. 

35 § Mikäli vaaleissa on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaalit siten, että äänestyslipukkeeseen kirjoitetaan korkeintaan niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja. Jokainen lipukkeessa mainittu henkilö saa yhden äänen. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

36 § Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät saapuneet kokoukseen; 
 • äänioikeutettuja, joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa;
 • äänestyslippukkeita, joissa on äänestetty “tyhjää”;
 • äänestyslippukkeita, jotka ovat hylättyjä.

V Hallitus ja toimihenkilöt

37 § Yhdistyksen toiminnasta vastaa toimikaudeksi kesäkuusta toukokuuhun (1.6.-31.5.) valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta seitsemään (2-7) muuta jäsentä, joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. 

38 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja nimittää toimenkuvat valitun hallituksen muille jäsenille.  

39 § Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa, edustaa yhdistystä sekä hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
 • valmistella yleiskokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehtävät päätökset;
 • laatia yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 • tehdä päätöksiä muista yhdistystä koskevista asioista, joita ei ole määritelty ja jotka päätetään yhdistyksen yleiskokouksessa;
 • hyväksyä uudet jäsenet.

40 § Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaativat sitä. 

41 § Yhdistyksen hallitus on kokouksessa päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja läsnä on vähintään puolet hallituksesta, mukaan lukien puheenjohtaja, tai puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja. 

42 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle.

43 § Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin vain hallituksen toimikauden ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös yhdistyksen ulkopuolinen henkilö. Yhdistyksen hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. 

44 § Perustelluista syistä yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön ja hallituksen kokous hallituksen asettaman toimihenkilön tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

VI Hallinto ja talous

45 § Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 01.06.-31.05. Yhdistyksen hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kesäkuusta toukokuuhun. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita. 

46 § Tilinpäätösdokumentit ovat toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen syysyleiskokousta, tai heidän niin pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syysyleiskokousta. 

VII Erikoismääräykset

47 § Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen yleiskokous. 

48 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 

49 § Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa. 

50 § Yhdistyksen purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat Tampereen ylioppilaskunnalle (TREY) käytettäväksi näiden sääntöjen 4§ mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan yhdistyksen varat 4§ mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämälle taholle. 

51 § Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. 

52 § Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.