Connecting International Finns and Finnish Internationals

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on International Teekkari Guild INTO Tampere ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Killan epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä INTO. 

2 § Killan kotipaikka on Tampereen kaupunki.

3 § Killan työkieli on englanti. 

4 § Kilta jatkaa 06.03.2007 perustetun kerhon INTO, sittemmin ESN INTO(2009-2022) toimintaa. Killan tarkoituksena on yhdistää Tampereen yliopiston kansainvälisiä ja suomalaisia tekniikan ja arkkitehtuurin opiskelijoita, parantaa edellä mainittujen kansainvälisten opiskelijoiden integraatiota Suomessa, toimia kotikansainvälistymisen edistämiseksi, sekä kehittää ja ylläpitää englanninkielistä teekkarikulttuuria.

5 § Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi kilta voi esimerkiksi:

 • tehdä yhteistyötä kiltojen, ylioppilaskunnan, Tampereen yliopiston kansainvälisen liikkuvuuden palveluiden ja opintopalveluiden, muiden Suomen korkeakoulujen, voittoa tavoittelemattomien yhdistysten, Erasmus Student Networkin (ESN) jäsenten ja Suomen yritys- ja liiketoiminnan kanssa;
 • järjestää opiskeluun ja työelämään liittyviä sekä virkistys- ja opintomatkoja, kokouksia, seminaareja, tapaamisia, ryhmäkeskusteluja ja muita tapahtumia;
 • ilmoittaa killan järjestämistä tapahtumista Tampereen yliopiston opiskelijoille; ja 
 • julkaista lehteä.

6 § Toimintansa tukemiseksi kilta voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä, huvitilaisuuksia, muita tapahtumia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla, harjoittaa toimintaan liittyvää julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä sekä kerätä jäsenmaksuja. Kilta voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.  

II Jäsenet ja maksut

7 § Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatus- sekä kunniajäsenet. 

8 § Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopistossa tekniikan tai arkkitehtuurin alalla  tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka on kiinnostunut killan toiminnasta, hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt, sekä maksaa killan liittymismaksun ja jäsenmaksun. Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää killan yleiskokous.

9 § Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea killan toimintaa ja maksaa killan kannatusjäsenmaksun.

10 § Killan hallitus hyväksyy sekä varsinaiset että kannatusjäsenet.  

11 § Killan kunniajäseneksi voi yleiskokous kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. 

12 § Kunniajäsenten ehdottaminen tapahtuu killan hallituksen tai vähintään 15 killan varsinaisen jäsenen johdosta.

13 § Mikäli killan jäsen eroaa tai luopuu jäsenyydestään, hänen on maksettava velkansa killalle ja palautettavaa hallussaan oleva killan omaisuus. Mikäli jäsen itse eroaa, jäsenmaksua ei voi periä takaisin.

14 § Killan jäsenellä on oikeus erota killasta jättämällä kirjallisen ilmoituksen killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus tiedostaa eroamisen seuraavassa hallituksen kokouksessa. Henkilö voi ilmoittaa eronsa myös yleiskokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.

15 § Killan varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun killalle jokaisena lukuvuotena (1.6.-31.5.). Jäsenmaksun suuruudesta päätetään joka vuosi killan kevään yleiskokouksessa.

16 § Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan kannatusjäsenmaksun killalle jokaisena kalenterivuotena. Kannatusjäsenmaksu päätetään joka vuosi kevään yleiskokouksessa.

17 § Killan kunniajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

18 § Jos killan varsinainen jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua syyskuun loppuun mennessä, voidaan jäsen erottaa.

19 § Killan hallitus voi erottaa jäsenen mikäli:

 • hän ei ole täyttänyt velvoitteitaan, joihin hän on lupautunut kiltaan liittyessään;
 • hän ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, jotka mainitaan laissa tai killan säännöissä.

20 § Killan yleiskokous voi erottaa jäsenen, mikäli hän on toiminnallaan vahingoittanut kiltaa joko ulkoisesti tai sisäisesti. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

21§ Hallitus voi kieltää jäsentä osallistumasta killan tapahtumiin, mikäli kyseinen henkilö on vahingoittanut kiltaa käytöksellään tai teoillaan ja siten tehnyt killan toiminnasta vaikeampaa tai killan edustajana hän on vahingoittanut killan mainetta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

22 § Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

III Yleiskokoukset

23 § Killan kokouksia kutsutaan yleiskokouksiksi. Niitä ovat kevätyleiskokous, syysyleiskokous ja ylimääräiset yleiskokoukset. Killan yleiskokoukset kutsuu koolle killan hallitus.

24 § Kevätyleiskokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja koskien killan seuraavaa toimikautta on siinä ainakin:

 • valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet; 
 • valittava kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä;
 • päätettävä vuotuisen jäsenmaksun, liittymismaksun sekä killan kannatusjäsenmaksun suuruudesta; sekä 
 • käsiteltävä talousarvio ja toimintasuunnitelma.

25 § Syysyleiskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja koskien killan edellistä toimikautta on siinä ainakin: 

 • käsiteltävä toimintakertomus;
 • käsiteltävä tilikertomus ja tilinpäätös;
 • kuultava toiminnantarkastajien lausunto; sekä 
 • päätettävä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

26 § Kilta kokoontuu ylimääräiseen yleiskokoukseen, mikäli killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii kirjallisesti killan hallitukselta. Näistä kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa yleiskokous tulee järjestää kymmenen arkipäivän kuluessa kirjallisen vaatimuksen saapumisesta hallitukselle.

27 § Killan yleiskokouksista tulee ilmoittaa killan virallisella ilmoitustaululla ja jäsenistön sähköpostilistalla vähintään viisi (5) arkipäivää ennen yleiskokousta. Esityslista täytyy liittää kokouskutsuun. 

28 § Yleiskokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

29 § Killan yleiskokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on vain läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

30 § Killan yleiskokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

IV Päätöksenteko ja vaalit

31 § Ellei säännöissä toisin mainita, päätökset killan kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

32 § Äänestyksessä käytetään avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

33 § Jos käsiteltävästä asiasta on annettu useita päätösehdotuksia, noudatetaan puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

34 § Milloin vaalissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. 

35 § Mikäli vaaleissa on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaalit siten, että äänestyslipukkeeseen kirjoitetaan korkeintaan niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja. Jokainen lipukkeessa mainittu henkilö saa yhden äänen. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

36 § Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon:

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät saapuneet kokoukseen; 
 • äänioikeutettuja, joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa;
 • äänestyslippukkeita, joissa on äänestetty “tyhjää”;
 • äänestyslippukkeita, jotka ovat hylättyjä.

V Hallitus ja toimihenkilöt

37 § Killan toiminnasta vastaa toimikaudeksi kesäkuusta toukokuuhun (1.6.-31.5.) valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta seitsemään (2-7) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. 

38 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja nimittää toimenkuvat valitun hallituksen muille jäsenille.  

39 § Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa killan toimintaa, edustaa kiltaa sekä hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
 • valmistella yleiskokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehtävät päätökset;
 • laatia killan toimintakertomus, tilinpäätös sekä ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 • tehdä päätöksiä muista kiltaa koskevista asioista, joita ei ole määritelty ja jotka päätetään killan yleiskokouksessa;
 • hyväksyä uudet jäsenet.

40 § Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaativat sitä. 

41 § Killan hallitus on kokouksessa päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja läsnä on vähintään puolet hallituksesta, mukaan lukien puheenjohtaja, tai puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja. 

42 § Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

43 § Killan hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin vain hallituksen toimikauden ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. 

44 § Perustelluista syistä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön ja hallituksen kokous hallituksen asettaman toimihenkilön tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

VI Hallinto ja talous

45 § Killan toimi- ja tilikausi on 01.06.-31.05. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kesäkuusta toukokuuhun. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita. 

46 § Tilinpäätösdokumentit ovat toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen syysyleiskokousta, tai heidän niin pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syysyleiskokousta. 

VII Erikoismääräykset

47 § Killan tunnuksista ja merkeistä päättää killan yleiskokous. 

48 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan yleiskokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan yleiskokouksessa. 

49 § Kilta purkautuu, jos killan kokous tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa. 

50 § Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat Tampereen ylioppilaskunnalle (TREY) käytettäväksi näiden sääntöjen 4§ mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan killan varat 4§ mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämälle taholle. 

51 § Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. 

52 § Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.